Statut

Uchwała Nr 2

Rady Nadzorczej SZAR S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu SZAR S.A.

1. Rada Nadzorcza SZAR S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 25 czerwca 2014 r., ustala tekst jednolity statutu SZAR S.A., obejmujący zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. z dnia 25 czerwca 2014 r., nadając mu następujące brzmienie:

„STATUT

SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

(tekst jednolity na dzień 25 czerwca 2014 r.)

§ 1

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: SZAR S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie:

1) PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem,

2) PKD 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,

3) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

4) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,

5) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7) PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

8) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

9) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

10) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

11) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,

12) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

13) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

14) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

15) PKD 43.31.Z – Tynkowanie,

16) PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,

17) PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

18) PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie,

19) PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

20) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

21) PKD 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

22) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

23) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

24) PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

25) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

26) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

27) PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

28) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

29) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

30) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

31) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,

32) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

33) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,

34) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,

35) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

36) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

37) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

38) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

39) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,

40) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

41) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

42) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

44) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,

45) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

46) PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

47) PKD 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

48) PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,

49) PKD 85.32.A – Technika,

50) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe,

51) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

52) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

53) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,

54) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

55) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

56) PKD 23.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

57) PKD 52.24 – Przeładunek towarów,

58) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych.

59) PKD 19.20.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

60) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

61) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

62) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

63) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

64) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,

65) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

66) PKD 39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją o pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

67) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

68) PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji, albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, jeżeli uchwała w przedmiocie takiej zmiany zostanie podjęta z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

„§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych.
Kapitał zakładowy dzieli się na 110.000.000 (sto dziesięć milionów) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C i D o nominalnej wartości 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
– 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 40000000,

– 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 20000000,

– 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 10000000.

– 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 40000000

Akcje wydane w wyniku przekształcenia Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka jawna w spółkę SZAR Spółka Akcyjna oznaczone są jako akcje serii A i B.
Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo dwóch głosów.
Przyznanie prawa głosu użytkownikowi lub zastawnikowi akcji może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
W spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe.”

§ 7

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształcanej spółki jawnej.

§ 8

Akcje spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone akcje, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia

§ 9

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 10

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 11

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do pozostałych akcji imiennych.

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne powinien na piśmie pod rygorem nieważności zawiadomić pozostałych akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa, wskazując w szczególności ilość akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia akcji. W wypadku, gdy akcjonariusz będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia akcji będzie musiał o tym zawiadomić pisemnie zbywcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia akcji. W razie braku otrzymania zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji w ramach prawa pierwszeństwa akcje mogą zostać zbyte, przy czym zbycie nie może nastąpić za cenę niższą niż wskazana w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. Jeżeli akcje w stosunku do których przysługuje prawo pierwszeństwa nie zostaną zbyte w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji o rezygnacji prawa pierwszeństwa lub od upływu terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest ponownie zawiadomić akcjonariuszy o zamiarze zbycia, celem umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa.

3. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

4. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 3, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

5. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie akcji imiennych będzie następować na rzecz akcjonariusza posiadającego akcje imienne serii A, który wcześniej był wspólnikiem spółki jawnej, w wyniku przekształcenia której powstała spółka SZAR S.A., a akcje zbyte na rzecz takiego akcjonariusza również zachowują uprzywilejowanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Statutu.”

§ 12

1. W terminie do dnia 31 maja 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce.

§ 15

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

§ 16

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Statut lub ustawa stanowią inaczej.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez wspólników spółki przekształcanej i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu

4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,

5) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh.

2. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu i braku wskazania osoby upoważnionej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

B) RADA NADZORCZA

§ 20

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej skład Rady Nadzorczej będzie wynosił minimum pięciu członków. W przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji, w formie uchwały rady nadzorczej, powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. Powyższe uprawnienie do wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy wskutek śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 członków.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzy lata.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 25

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 26

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 27

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 28

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 29

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 30

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

§ 31

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,

2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,

3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,

4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia, zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów),

6) przygotowywanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium,

7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym, a także wydzierżawienie nieruchomości.

§ 32

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej 50 % członków Rady Nadzorczej lub dwóch członków Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faksem.

C) ZARZĄD

§ 33

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 34

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez wspólników spółki przekształcanej.

§ 35

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.

2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§ 36

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki – Prezes Zarządu samodzielnie.

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – współdziałający ze sobą dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

§ 37

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić,