REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SZAR S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością SZAR S.A. („Spółki”).

§2.

1.Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:
a) Kodeksu Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15.09.2000r. (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm);
b) Statutu Spółki ustalonego aktem notarialnym nr Rep. A Nr 5421/2008, zwanego dalej „Statutem”;
c) niniejszego Regulaminu.
2.Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.

II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§3.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i iceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 20 Statutu Spółki.

§4.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§5.

1.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3.Mandat członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powołanego przez podmiot uprawniony w mocy ustawy, wygasa także z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze wyborów oddzielnymi grupami.

III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej

§6.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w
funkcji w Radzie Nadzorczej.

§7.

Członek Rady Nadzorczej przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków,
powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§8.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym
z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§9.

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie, w której zaistniał
konflikt interesów.

§10.

1.Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek ujawniania wobec Spółki wszęlkićh ^ informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem>t posiadającym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub o powiązaniach z* członkiem Zarządu Spółki. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety, przygotowanej przez Zarząd Spółki, w okresach półrocznych. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.
2.Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej.

§11.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§12.

Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które winno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia
wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§13.

1.Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
2.Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z „Dobrymi praktykami w spółkach publicznych” oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.
IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej

§14.

IRada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej
fzedsiębiorstwa.
i 2.Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej, realizowane w formie podejmowanych ujóhytfał, są określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w Stófucie Spółki.
3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta podejmowana jest po przedstawieniu rekomendacji Zarządu Spółki. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Zarząd wymaga szczegółowego uzasadnienia. Informację na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem umieszcza się w raporcie rocznym Spółki.

§15.

1.W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2.W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

§16.

1.Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć Radzie Nadzorczej:
a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 90 dni od zakończenia roku obrotowego;
b) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego;
c) aktualizowany, co roku, trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 dni od rozpoczęcia roku obrotowego.
2.Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

§17.

1.Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
a) zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
b) poprzez czynności kontrolno – nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust.2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na
i ^ i ^ posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię
sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia
stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę
Nadzorczą.
4.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§18.

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością
głosów oddanych.

§19.

1.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2.Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

§20.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający Wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady /Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem toodj^isania protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, któr^brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy’członkowie Rady Nadzorczej cipsfali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że -„miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§21.

W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w §§ 20 i 21 Regulaminu nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

§22.

1.Z zastrzeżeniem wyjątkowego trybu podejmowania uchwał Rady Nadzorczej, określonego §§ 20 i 21 Regulaminu, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób określony w § 19 ust. 4 Regulaminu.
2.Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.
3.W przypadku określonym w powyższym § 19 ustęp 4 niniejszego Regulaminu oraz w każdym innym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie, której wyrazili zgodę.

§23.

Jeżeli szczegółowy przepis Statutu Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady

§24.

1.Jeżeli Kodeks Spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2.Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

§25.

1.Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.-
2.Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
3.Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie, stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.
4.Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.
5.Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu

§26.

1.W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku^)brad
posiedzenia Rady.
2.Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w fthie elektronicznej i pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W Mży^adku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów cźłonkowie Rady otrzymają taki
let materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.
3.W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie
zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad, Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego
wcześniej porządku obrad.

§27.

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej:
a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,
c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 19 niniejszego Regulaminu,
d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki,
e) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu,
f) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
g) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
i) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 16 Statutu Spółki,
j) kompletuje i sprawuje pieczę nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady,
k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
I) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego 'posiedzenia Rady w terminie; umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie .członkom Rady materiałów
zgodnie z postanowieniami § 26 niniejszego Regulaminu,
m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjnej-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania wykonania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: b), c), j), k) oraz
3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
4.Wiceprzewodniczący Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

§28.

1.Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2.Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.——-
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach
2.0bsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Smółki.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

VI. Postanowienia końcowe

§29.

§30.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§31.

IRada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów

§32.