Obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych dla kontrahentów SZAR S.A.

I. Informacja o administratorze danych osobowych

SZAR S.A. (zwana dalej SZAR)  z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Drucianej 1, NIP 573-10-34-358, REGON : 150143223, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy w Częstochowie, pod nr  KRS0000309711 jest administratorem Państwa danych osobowych.

 II. Kategorie przetwarzanych danych

SZAR przetwarza Państwa dane osobowe :

 • Imię nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Nr dowodu osobistego
 • Nr prawa jazdy
 • Nr paszportu
 • Język komunikacji
 • Nr wpisu w rejestrze przedsiębiorców
 • Nr NIP
 • Nr PESEL
 • Nr REGON
 • Nr telefonu
 • Nr fax
 • Adres e-mail
 • Nr rachunku bankowego
 • Limit kredytowy
 • Dane finansowe
 • Stanowisko
 • Inne dane osobowe podane przez SZAR

III. Pochodzenie danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, podwykonawcy udziałowcy, akcjonariusze .

IV. Cele i podstawa prawna oraz okresy przetwarzania danych osobowych

SZAR przetwarza Państwa  dane osobowe w celu zawarcia i realizacji wzajemnych umów( art. 6 ust.1 lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),  na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust.1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz w celu realizacji naszych tzw. prawnie ustalonych interesów (art. 6 ust.1 lit. f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Państwa dane osobowe przetwarzane przez SZAR przechowywane będą przez okres odpowiadający terminowi przedstawienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości  i podatkowymi.

Monitoring wizyjny

Na terenach użytkowanych przez SZAR działa monitoring wizyjny, prowadzony w celu ochrony mienia SZAR oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W ramach monitoringu może być utrwalony Państwa wizerunek, przetwarzany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SZAR . Państwa dane w tym zakresie będą przetwarzane maksymalnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów
 • składanie i rozpatrywanie reklamacji
 • rozliczenie danin publicznoprawnych

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

 • udokumentowanie realizacji transakcji
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
 • marketing bezpośredni
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne
 • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta
 • rekrutacja
 • relacje inwestorskie
 • prowadzenie księgi akcyjnej
 • archiwizacja
 • zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo)

V. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkować uniemożliwieniem zawarcia i wykonania umowy przez SZAR , w tym ciążących na SZAR  obowiązków prawnych.

VI. Komu możemy przekazać Państwa dane

SZAR przekazuje Państwa dane osobowe do organów władzy publicznej, tj. organów podatkowych, Policji, sądów, urzędów celnych, komorników a także innym podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności tj:

 • Podmioty obsługujące  i dostawcy systemów IT
 • Podmioty świadczące na rzecz SZAR usługi ochrony czy monitoringu, BHP, kontrolę jakości
 • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną podatkową, rachunkową
 • Banki i firmy finansowe, biura informacji gospodarczej
 • Platformy transportowe i ich użytkownicy
 • Podmioty prowadzące usługi pocztowe i kurierskie
 • Podwykonawcy
 • Agencje badawcze

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.

Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji.

Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

IX. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SZAR przysługują Państwu od dnia 25 maj 2018 roku następujące prawa:

 • Prawo żądania od SZAR dostępu do Państwa danych osobowych
 • Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
 • Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 • Prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • Prawo przenoszenia Państwa danych osobowych
 • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych bez wpływu  na przetwarzanie, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez SZAR.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo@szar.pl  lub listownie na adres podany poniżej.

X. Kontakt i informacje

Nasze dane adresowe:

SZAR S.A.  ul. Druciana 1, 42-280 Częstochowa, tel. 34 365-17-95

Wszelką korespondencję w zakresie danych osobowych prosimy kierować na e-mail: rodo@szar.pl