Europejski Fundusz Społeczny

SZAR Spółka Akcyjna

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach:

działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-0056/23 „Miejsca przyjazne pracownikom”

Okres realizacji projektu: 01.09.2023-30.11.2023

Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego  na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy wraz z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Projekt obejmuje doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt. Pozwoli to na znaczne zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z pracą.

Planowane efekty: Program wpłynie pozytywnie na samopoczucie pracowników jak i ich ogólny stan zdrowia. Szkolenia przyczynią się do upowszechnienia zdrowego i aktywnego trybu pracy, co docelowo ograniczy wyłączenie z rynku pracy ze względu na problemy zdrowotne. Czynniki ryzyka zostaną ograniczone dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko zdrowotnym czynnikom ryzyka. Pozyskane środki pomogą doposażyć stanowiska pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt ułatwiający wykonywanie codziennych obowiązków.

Wskaźniki produktu: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 13 (w tym K1, M12).

Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 23 (w tym K4, M19).

Program realizowany będzie przez 3 miesiące.

Wartość projektu: 176 774,18 PLN

Wartość dofinansowania: 150 258,05 PLN